Mục Sư cùng nhân sự lãnh đạo huấn luyện cách tâm vấn cho Học viên

 

 

 

Các chị em nữ được huấn luyện sống với con người thật trong Ân điển Chúa đi đến sự phục hồi

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.