Các học viên chăm chỉ học lời Chúa vì biết rằng lời Ngài có quyền năng biến đổi cuộc đời….