Các học viên cùng thông công với nhau, chia sẻ và khích lệ bởi tình yêu và quyền năng biến đổi từ thiên Chúa.