Không gì tuyệt vời hơn là mỗi ngày nhìn thấy rất nhiều những con người được thay đổi.

“Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Ðức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, và dạy họ giữ tất cả những gì Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.””
‭‭Ma-thi-ơ‬ ‭28:19-20‬ ‭BD2011‬‬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.