Kỳ kiêng ăn cầu nguyện 21 ngày của Ban điều hành Tổng hội Hội Thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam – 7 ngày tại Giáo hạt Hà Nội cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam.
Nhiều sự bày tỏ rõ ràng đến từ Chúa với những sự tấn công của ma quỷ, những tổn thất, sự hy sinh trong trận chiến thuộc linh khốc liệt nhưng tất cả những sự bày tỏ đều cho thấy một điều chắc chắn rằng sự chiến thắng khải hoàn thuộc về Chúa Jesus Christ và Hội Thánh cùng con dân của Ngài.
Halelugia

“Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? ….. Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức; sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi.”
Ê-sai 58:6-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.