“Kìa, anh em ăn-ở hòa-thuận nhau Thật tốt-đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương-móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.”
‭‭Thi-thiên‬ ‭133:1-3‬ ‭VB1925‬‬

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.